วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุพจน์ โกวิทยา เป็นประธาน และนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประชม กศจ.สข. 262 ๑๙๐๓๑๔ 0047