วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดสงขลา และประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดต่อไป ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1,2,3 สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3 สงขลา โดยมีนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายรัชมงคล พลันสังเกตุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และนางสาวนาถลดา ชาตะวิทยากูล นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.สงขลา เป็นวิทยากรให้การอบรม

map