วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

56659807 525423764950143 9093991837894443008 n