วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์) ระดับ ปวชและระดับ ปวส.(วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ) ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

56938295 525524844940035 5537632606113234944 n