วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10เมษายน2562 ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

 tepp