วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 3/2562  โดยมี  ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกุล  เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การประเมินแต่งตั้งผู้บริหารและข้าราชการครู เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และการย้ายการโอนอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
JEE 5164 resize

JEE 5166 resize

JEE 5169 resize

JEE 5174 resize

JEE 5176 resize

JEE 5177 resize

JEE 5187 resize


JEE 5194 resize