วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

90 18.3.62