วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562” ตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวิทยากร ได้แก่ ศน.กิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.สุพรรณบุรี และมีผู้เข้ารับการประชุม จำนวน 48 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ จากโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 14 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ 1) เด็กชายเมธีนัฐ ตาลแสน 2) เด็กหญิงธัญพิชชา ริศตะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 3) เด็กชายณัฐศรัณย์ ธรรมเนียม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิจิตรศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลงานของสถานศึกษาและนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป
timeline 25620419 113549 resize

timeline 25620419 113629 resize

timeline 25620419 113621 resize

timeline 25620419 113610 resize

timeline 25620419 110340 resize

timeline 25620419 110331 resize

timeline 25620419 110340 resize

timeline 25620419 110331 resize

timeline 25620419 110324 resize

timeline 25620419 110316 resize

timeline 25620419 110307 resize