วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเรวัต แสงนิล เป็นประธาน

 

 

92 19.3.62