วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาสม การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติการสำรวจติดตามเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้วย 8 อำเภอ 93 ตำบล 664 หมู่บ้าน 2,493 คน (อ.เมือง 23 ตำบล/อ.บ้านลาด 18 ตำบล/อ.ท่ายาง 12 ตำบล/อ.เขาย้อย 10 ตำบล/อ.หนองหญ้าปล้อง
4 ตำบล/อ.ชะอำ 9 ตำบล/อ.บ้านแหลม 10 ตำบล/อ.แก่งกระจาน 6 ตำบล) ผู้เข้าร่วมประชุม:นายอำเภอทุกอำเภอ, กำนันทุกตำบล, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร,
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 140 คน ดำเนินงานโครงการโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.พบ.
บันทึกภาพ: เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0001 resize 19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0002 resize

19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0003 resize 19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0004 resize

19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0005 resize 19เมย62-1เวบสป ๑๙๐๔๑๙ 0006 resize