วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.พบ.1 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2562
ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 9 เรื่อง
บันทึกภาพ: เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0007


19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0006 19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0005

19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0004 19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0003

19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0002 19เมย62-อกศจ-เวบศธจ ๑๙๐๔๑๙ 0001