วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนอนุบาลปากท่อ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง โรงเรียนวัดแก้วฟ้า โรงเรียนบ้านพุลุ้ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด

57170719 531083734384146 143810150908559360 n