วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น.  บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน 
ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
 
904 2