วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร

king12

king1