วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๘๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

as09

60335707 543710779788108 4468657031875657728 n