วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยมีครู กศน.อำเภอ จำนวน 16 อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ครูในเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน และนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เจ้าของโครงการวิจัย ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสกายรูม ชั้น 7 โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

eng

eng1eng2eng4