วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขยายผลต่อยอดนวัตกรรมการสอนตามแนวคิด

ไฮสโคป (High Scope) สู่สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้คุณครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

ประชม13พค62