วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดย นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยายผลต่อยอดนวัตกรรม การสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในการจัดประสบการณ์ได้เหมาะกับวัย และสอดคล้องตามความสามารถของนักเรียนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางระจัน

 

High Scopeบางระจน