วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสวันปฐมนิเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน และพระครูสิทธิวราคม ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 273 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประสิทธิภาพทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน
เวลา 10.30 น. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการวางแผน เป้าหมายการนิเทศ, ปฏิทิน, เครื่องมือ, การตรวจราชการ, และโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=435223583710600
let14-5-62