วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร. วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี ปี 2561-2563 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับ กลุ่มนโยบายและแผน และได้รับเกียรติจากท่านยืนยง ราชวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ศธจ.สระบุรี มาเป็นวิทยากรในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย จาก สพป.1, สพป.2 และสถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมอุ่นไอรักรีสอร์ท

 

115- 15.5.62