วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสระบุรี จัดประชุมโดย นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี โดยมีนายนิพนธ์ แก้วสุทธา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

116- 15.5.62