วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติ จากนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ให้เป็นวิทยากรในการอบรม “โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)” เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

111111

 

60240598 546091086216744 2683758714892058624 n