วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเชษฐ  ประชากุล  รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  รอบการประกวดระดับประเทศ 
(รอบลงพื้นที่) โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย  ๑. นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประธาน)    ๒. นายประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ (กรรมการ) ๓. นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ (กรรมการ) 
ณ โรงเรียนอินทร์บุรี
 
ลกหลานวรชน คนดทบนมเบอรวน 4