วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคกลาง) ค่ายย่อยที่ 7. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

2152019 ๑๙๐๕๒๑ 0024