วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้านิเทศการความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนนารีวิทยา (อำเภอเมือง) โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย (อำเภอวัดเพลง) และวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อำเภอเมือง) จังหวัดราชบุรี

60559694 549790505846802 4006493944958418944 o

 

 

 

60673317 549790555846797 3523950525257089024 o