วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพป.สิงห์บุรี,สพม.๕,สังกัดอาชีวศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชน) เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการนำลูกเสือไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

21พค62 ชมนมลกเสอเฉลมพระเกยรตฯ