วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2/2562 โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

118- 21.5.62