วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2562 ครั้งที่2/2562 โดยมี นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

119- 21.5.62