วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 น.  ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ
จัดประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2562 ประธานที่ประชุมโดย นายศรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์   นำเผยแพร่:สายใจ จิรชีพพัฒนา

28636 

28639

28632