วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.พบ.1  
นายชูศักดิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วยคณะบุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง จำนวน 30 คน นำคณะโดย นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
บันทึกภาพ:ธนิษฐา หลอดทอง   นำเผยแพร่:สายใจ จิรชีพพัฒนา

ศกษาดงานระยอง ๑๙๐๕๒๑ 0049

ศกษาดงานระยอง ๑๙๐๕๒๑ 0054

ศกษาดงานระยอง ๑๙๐๕๒๑ 0050

ศกษาดงานระยอง ๑๙๐๕๒๑ 0039