วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดสงขลา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาส

 

x2

 

 

x16

 

 

 

x4

 

 

 

 

 

 

 

x7

 

x12

 

 

 

x10

 

x17

 

x8