วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดประชุมสถานศึกษานำร่อง เพื่อชี้แจงและเสวนาถึงรูปแบบในการดำเนินการแนวสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) และ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ. สงขลา โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย1.ผู้บริหารสถานศึกษา2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.ศึกษานิเทศก์แต่ละสังกัด โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 โครงการ รวม ๑๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โครงการ TFE จำนวน 5 โรงเรียน และ โครงการ Coaching Teams 12 โรงเรียน

tfe11