วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ใน กิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ ระบบ NISPA ระบบ CATAS ให้แก่ครูที่รับผิดชอบในสังกัดเอกชน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติดในสังกัด สพฐ. ณ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี62166821 560457518113434 3563640257909882880 n