วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนใน จังหวัดราชบุรี ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 6,000 คน จัดระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

62341585 557850378374148 3725789644294455296 n