วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ราขบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานในพิธี วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

962019 1 ๑๙๐๖๐๙ 0004