วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายรังสรรค์ อินทพัน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นำบุคลากรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

134- 7-8.06.62