สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายรังสรรค์ อินทพัน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นำบุคลากรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

134- 7-8.06.62