วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านบ่อแดง อำเภอสทิงพระ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.อำเภอสทิงพระ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฎี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก หน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ สพป.สงขลา เขต 1 สนง.เอกชนจังหวัดสงขลา สนง.กศน.จังหวัดสงขลา และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิกาาจังหวัดสงขลา ร่วม ติดตามการดำเนินงานใน 3 นโยบาย ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งสถานศึกษามีความเข้าใจและดำเนินงานตามนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับดี

tedtam