วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะต่อยอดการพัฒนา ในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

62492103 563052464520606 6012145441993392128 o