วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 7/2562 ศึกษาธิการภาค 4 รองประธานโดยตำแหน่ง เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานคณะกรรมการฯ ติดภารกิจเร่งด่วน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 10 เรื่อง
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

11มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0008 11มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0007

11มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0002 11มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0003