วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11  มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมเป็นเกียรติ กำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มโซนตักสิลา โดย ท่านนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

10

 

11

 

13

 

14

 

15

 

16

 

12