วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 11  มิถุนายน 2562 เวลา14.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

22

 

21

 

18

 

 

19

 

20