วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหอพระกันทรวิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือน 7 ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชำระจิตใจ ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง

3

 

2

 

 

1

 

7

 

12

 

9