วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีbloggif 5d0358bc9f831