วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์(สร้างรายได้จาก Social Media) ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาชนไทยยุคใหม่ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การสื่อสารกับเครือข่าย สามารถวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จำนวน 100 คน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาพโดย ศุภานัน ศีตะรัตนะ

 

 

านัน ศีตะรัตนะ140662 1

 

140662 2

 

140662 3

 

140662 4

 

140662 5