วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายสมสันต์  ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด และจัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 
บันทึกภาพ:วีรยา  ทองนวล
นำเผยแพร่:ธนิษฐา  หลอดทอง
รายงานการตรวจราชการ ๑๙๐๖๑๔ 0002 
รายงานการตรวจราชการ ๑๙๐๖๑๔ 0020
รายงานการตรวจราชการ ๑๙๐๖๑๔ 0022
รายงานการตรวจราชการ ๑๙๐๖๑๔ 0012