วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสติดตามนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร) และโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตาม เยี่ยมและแก้ไขปัญหานักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี น.ส.ณีญานุช นุชกระโทก โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา น.ส.กนกวรรณ ชาดี โรงเรียนบ้านพุพลู ด.ญ.วรรณา ปลาดุก
บันทึกทึกภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ธนิษฐา หลอดทอง

261903261906

261907261912