วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.พบ.1 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือทุกจังหวัดหรือสถานที่ที่เห็นสมควร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือสำรองรักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้
มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน
บันทึกภาพ:ศุภวรรณ เครือแก้ว
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

S  44556321S  44556324

S  44556328S  44556326