วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา โดยศึกษานิเทศก์ นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง นำเสนอผลการดำเนินงาน TFE ระดับจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค และทบทวนแนวทางการดำเนินงานการขยายผล Best Practice (BP) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ระดับภาค ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไอดี เรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพหม Custom
(ภาพกิจกรรม) (ชมคลิปกิจกรรม)