วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ศูนย์อบรมปลายทาง รับการถ่ายทอดอบรมหลักสูตรที่ 4
ศธจ.พังงา ศูนย์อบรปลายทาง รับการถ่ายทอดการอบรมหลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562          ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผู้บริหารและครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนกว่าหนึ่งร้อยคน 

IMG 8483 Small

(ภาพกิจกรรม)